แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของ ครูนัททิดา ระลึก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ม.1   “วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1bFfTGBzE-3RLWjPxBEvwxMfvh7rXm-t5HDom7manmCM/viewform

ม.4/1   “เคมี 1”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1Uf5aFaF_YNPaHFPKWJpoWeibfy0BQDQuezP7sAJyknA/viewform

ม.4/2  “สารและสมบัติของสาร”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1th3XFBM-OA1ffADiitg16Z0f6q5e_RwZiMnYgw-fUCQ/viewform

ม.6/1  เคมี 5”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1cmpxihvOeRj2SW6RyzkT6D-N-c_blfDCyLKJdFIXZq4/viewform

ม.6/2  “วิทยาศาสตร์กายภาพ 3”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1-7hyS7vyMV-aqpaxSbXasuDosjOTWKJzmxg-08ulQcQ/viewform

โฆษณา

แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการนำไฟฟ้าของแก๊ส โดยทำการทดลองศึกษาผลของการใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่สูงต่อการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าของอะตอมแก๊ส เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างภายในอะตอม

โดยวิธีการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในหลอดแก้วบรรจุแก๊สความดันต่ำ(ดูดอากาศออก เนื่องจาก แก๊สจะนำไฟฟ้าได้ดี เมื่อแก๊สนั้นมีความกดดันต่ำและแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าสูง)     ซึ่งที่ภาวะนี้มีจำนวนอะตอมของแก๊สไม่หนาแน่น ประจุไฟฟ้าสามารถเดินทางได้ไกล      พบว่า    เมื่อเพิ่มความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าให้สูงขึ้น  จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลอด ขณะเดียวกันก็จะเกิดรังสีของอนุภาคที่มีประจุลบพุ่งออกจากแคโทดไปยังแอโนด รังสีนี้ เรียกว่า รังสีแคโทด  (Cathode rays)  และเรียกหลอดแก้วชนิดนี้ว่า หลอดรังสีแคโทด (Cathode rays tube) ดังรูป

เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอด  ปรากฏว่ามีจุดสว่างเกิดขึ้นบนฉากเรืองแสงทั้งสองด้าน

อธิบายได้ว่า รังสีที่ไปกระทบกับฉากเรืองแสงบริเวณด้านหลังแคโทดต้องเป็นอนุภาคที่มีประจุบวก เมื่อทำการทดลองกับแก๊สอีกหลายชนิด พบว่าอนุภาคที่มีประจุบวกเหล่านี้ มีอัตราส่วนของประจุต่อมวลไม่คงที่ นอกจากนี้ยังพบว่า ถ้าบรรจุแก๊สไฮโดรเจนไว้ในหลอดรังสีแคโทด จะได้อนุภาคบวกที่มีประจุเท่ากับประจุของอิเล็กตรอน เรียกอนุภาคที่เกิดจากแก๊สไฮโดรเจนนี้ว่า โปรตอน

จากผลการทดลองดังกล่าว  ทอมสันจึงได้เสนอแบบจำลองของอะตอมว่า

“  อะตอมเป็นทรงกลม  ประกอบด้วยเนื้ออะตอมซึ่งมีประจุบวก  และมีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจายอยู่ทั่วไป อะตอมในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจำนวนประจุบวกเท่ากับจำนวนประจุลบ ”

แบบจำลองอะตอมของดอลตัน

อะตอม คือ อนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น สร้างขึ้นจากมโนภาพของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้จากข้อมูลการทดลอง

1. วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม

นักวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆได้ทำการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะตอม เพื่ออธิบายโครงสร้างอะตอม ดังนี้

พ.ศ. 2346 เซอร์จอร์น ดอลตัน (Sir John Dalton) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมว่า
“ 1. ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆหลายอนุภาค เรียกว่า อะตอม ซึ่งทำให้แบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีสมบัติเหมือนกัน เช่น มีมวลเท่ากัน แต่จะมีสมบัติแตกต่างจากอะตอม
ของธาตุอื่น

3. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดทำปฏิกิริยากันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัว
น้อยๆ ”

“อะตอมมีขนาดเล็กแบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันสมบัติเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ”