แบบจำลองอะตอมของดอลตัน

อะตอม คือ อนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น สร้างขึ้นจากมโนภาพของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้จากข้อมูลการทดลอง

1. วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม

นักวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆได้ทำการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะตอม เพื่ออธิบายโครงสร้างอะตอม ดังนี้

พ.ศ. 2346 เซอร์จอร์น ดอลตัน (Sir John Dalton) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมว่า
“ 1. ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆหลายอนุภาค เรียกว่า อะตอม ซึ่งทำให้แบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีสมบัติเหมือนกัน เช่น มีมวลเท่ากัน แต่จะมีสมบัติแตกต่างจากอะตอม
ของธาตุอื่น

3. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดทำปฏิกิริยากันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัว
น้อยๆ ”

“อะตอมมีขนาดเล็กแบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันสมบัติเหมือนกัน แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ”

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s